19červen2024

about-us-Header
 

Naše cíle

ADH poskytuje humanitární pomoc v různých zemích Afriky od roku 2000. Do roku 2003 jsme úspěšně zrealizovali rozmanité projekty v několika afrických zemích a od té doby intenzivně pracujeme v Demokratické republice Kongo, kde se zaměřujeme na „motor“ budoucích změn – na děti. Hlavním důvodem naší služby v Kongu je tamější velká nouze: podle indexu lidského rozvoje (Human Development Index) OSN z roku 2013 má Demokratická republika Kongo nejnižší životní úroveň na světě (1). Naše cíle se dají vyjádřit následujícími hesly: pomoc obyvatelům venkova, výstavba vzdělávacích zařízení, vytvoření bezplatných a kvalitních příležitostí pro vzdělání, pomoc ke svépomoci - zapojení místního obyvatelstva do projektů, zajištění dlouhodobé udržitelnosti projektů, zřizování pracovních míst.

  • Umožnit školní vzdělání

  • Udržitelnost

  • Rozvoj venkova

Jako základní cíl si ADH klade umožnění dobrého školního vzdělání.

Vzdělání spojuje


Naše nabídka školního vzdělání by se dala vyjádřit heslem „Pomoc ke svépomoci“. Nechceme pouze postavit školu a posléze ji zanechat svému osudu. Naopak, pokoušíme se škole vybudovat takové zázemí, aby byl možný její řádný, každodenní provoz i bez naší podpory a dohledu. Mnoho charitativních projektů ztroskotá právě v okamžiku, kdy přestanou dostávat finanční podporu zvnějšku. Z tohoto důvodu se snažíme zapojit místní obyvatelstvo do naší práce v co nejranější fázi. Podle našich zkušeností mohou být všechny podobné projekty dlouhodobě udržitelné jen v případě, že za ně místní lidé převezmou co nejdříve vlastní odpovědnost.

Dětská práce omezuje školní vzdělání

V Demokratické republice Kongo, stejně jako v řadě dalších rozvojových zemí, není školní vzdělání samozřejmostí. V zemích sužovaných chudobou, kde nefungují žádné systémy pojištění (např. zdravotní, důchodové, pracovního úrazu atd.), tam jsou děti často považovány za nezbytný, ne-li dokonce nejdůležitější zdroj příjmů. Mnoho dětí musí pracovat již od útlého věku, byť třeba vykonávají činnosti potřebné pro běžný chod rodiny, jako je třeba nošení vody, pomoc s přípravou pokrmů či dohled nad mladšími sourozenci. Avšak skutečnou dětskou práci nelze podceňovat. Více než čtvrtina konžských dětí ve věku mezi pěti a čtrnácti lety pracuje (2). Situace ve vesnických regionech je v tomto ohledu ještě mnohem horší. Má-li být školní vyučování smysluplné a trvalé, dětská práce tu představuje obrovský problém. Proto ani není překvapivé, že asi polovina konžských dětí ve školním věku žádnou školu nenavštěvuje (3).

Odstranit překážky: nabídnout vzdělání zdarma

Snad největší překážku docházky dětí do školy představuje pro většinu rodin často nezvladatelně vysoké školné. Proto jsme jako jedni z mála zřizovatelů škol upustili od výběru školného (fakticky neznáme žádné jiné kromě zřizovatelů škol v uprchlických táborech). Abychom umožnili studium co největšímu počtu dětí, využíváme pro financování externí zdroje. Extrémní chudoba by tak neměla být pro rodiče důvodem neposílat děti do školy, nýbrž naopak důvodem nechat je školu navštěvovat. Dobré všeobecné školní vzdělání není určující jen pro budoucnost dětí, ale i pro budoucnost celé země!

Podpora dětí a jejich možností

Spousta dětí má veliký potenciál, který se může projevit, když budou odpovídajícím způsobem podporovány. Aby se vyhlídky do budoucnosti dětí (a tím i jejich rodin!) znatelně zlepšily, snaží se ADH zajistit, aby bylo vzdělání dětí co nejkvalitnější. Staráme se o zaměstnávání kvalifikovaných učitelů a obstarávání vhodného výukového materiálu. Držíme se přitom především státních učebních osnov. Výuka probíhá už od první třídy ve francouzštině. To bude pro děti později znamenat mj. větší možnosti výběru dalšího vzdělávání.

Kvalitní školní budova – to není žádná samozřejmost!

K zajištění dobrých podmínek pro výuku stavíme prostorné a prosvětlené třídy s pevnými stavebními základy a nepropustnou střechou, za což jsou místní obyvatelé velmi vděční a na což jsou také pyšní. Na rozdíl od převládajících tradičních staveb vydrží vystavěné školní budovy dlouho. V regionu West Kasai totiž tradiční malá obydlí sestávají převážně pouze z dřevěné konstrukce, jílem vymazaných zdí a slaměných střech. Tyto stavební materiály jsou málo odolné proti silným dešťům a termitům, proto musí být taková obydlí každoročně obnovována. ADH ovšem používá stabilní a odolné materiály, jako jsou cihly, které se vyrábí přímo v místě výstavby. Stavíme pevné a trvanlivé cihlové budovy, aby tu děti byly v bezpečí a aby škola měla větší šanci udržet se i v budoucnu.

[1] OSN – Human Development Index (2013)

[2] MICS 2010 Study – dětská práce v Kongu

[3] UNICEF – vzdělání dětí v Kongu

Fotogalerie
Zkoušení ve školeDruhá dokončená školní budova, postavená z cihelDěti musí často pracovat – hlídání mladších dětíDěti musí často pracovat – práce na poliPrvní den v nové školní budověDěti zpívají před školouŠkolní třída v prozatimní budově.Máme 300 studentůStavba školy – transport cihel


Read more

Podstatou dlouhodobého úspěchu našich projektů je zajištění jejich životaschopnosti a nezávislosti na naší podpoře.

Spolupráce je klíčová

Abychom toho dosáhli, snažíme se především o včasné zapojení místního obyvatelstva do projektu. Lidé získají ke škole pozitivní vztah zejména tehdy, když ji přijmou za svou. S tím také stojí a padá dlouhodobý úspěch projektu. Jedině v případě, že většina obyvatelstva přijme za školu společnou zodpovědnost, může projekt v duchu ADH pokračovat dále – provoz školy bude moci fungovat i bez nás a my se pomalu stáhneme zpět, abychom začali s dalšími projekty.

Participací k nezávislosti

Abychom tohoto žádoucího stavu docílili co nejdříve, ustanovili jsme výbor tvořený nejdůležitějšími a nejschopnějšími osobami, které žijí v Mushapu. Výbor se skládá z obou náčelníků, manažera ADH působícího dlouhodobě přímo v místě, ředitele školy a jednoho zástupce z řad rodičů. Výbor má zajistit dohled nad projektem a jeho bezproblémové fungování. Kromě toho nám také umožňuje respektovat zvyklosti v jednání s místními obyvateli v rámci tradiční kmenové kultury, které jsou pro spolupráci nezbytné.

Zemědělstvím k nepřetržitému financování

K udržení provozu školy je náš školní projekt spojen s projektem zemědělským. Paralelně fungující farma má přispět k dlouhodobému financování provozu školy. Vedle finančního přínosu má zemědělský projekt významně přispět ke zlepšení zásobování v oblasti. Navíc tak vznikne ideální příležitost pro praktickou výuku práce v zemědělství, kterou mohou využívat děti i dospělí. Vedlejším pozitivním důsledkem obou projektů je pak vytvoření nových pracovních míst pro místní obyvatele.

[1] OSN – Human Development Index (2013)

Fotogalerie
Rodičovské schůzkySchůze výboruRostoucí ananasyTransport ananasů na dopravních kolechOficiální registrace naší školyRostoucí maniokové poleSázení semínek


Read more

Většina ostatní pomoci se bohužel soustřeďuje kolem velkých měst.

ADH se pokouší čelit stoupající urbanizaci

Více než dvě třetiny konžského obyvatelstva bydlí v zaostalých vesnických oblastech (2). Téměř veškerá podpůrná činnost a aktivity dobročinných organizací se však soustřeďují zejména kolem hlavního města Kinshasy, případně na východ země, kam směřuje pozornost médií. Zbytek země je ponechán sám sobě, zvláště obyvatelstvo v odlehlých regionech, v nichž chybí základní infrastruktura - např. kvalitní silnice. Veškeré zboží se pak hlavně kvůli výdajům na dopravu extrémně prodražuje. Např. pytel cementu v hlavním městě stojí 14 USD, zatímco stejný pytel cementu v 1000 km vzdáleném městě Tshikapa přijde zhruba na 40 USD (stav z ledna 2014). Z tohoto důvodu většina humanitárních organizací pochopitelně upřednostňuje působení v dostupnějších oblastech.

Rostoucí urbanizace

V odlehlých regionech Konga je život na vesnicích velmi obtížný, navíc provázený nejextrémnější chudobou. Je proto pochopitelná tendence k opouštění venkova, jež má stoupající tendenci (roční míra urbanizace mezi rokem 2010 a vyhlídkou do roku 2015 je 4,2 %) (3). Velká města, jako např. Kinshasa s deseti miliony obyvateli (4), jsou už tak nesmírně přetížena. Návalem uprchlíků z vesnic ze všech koutů země se už tak značné problémy velkoměst ještě zhoršují. Nově příchozí z vnitrozemí dosáhnou vysněného lepšího života ve velkoměstě pouze v několika málo případech. Míra nezaměstnanosti (obyvatelstvo bez pravidelného příjmu) v Kongu se momentálně odhaduje na 80 % (stav z ledna 2014). Ale často i rodinám s trvalým příjmem výdělek na život nevystačí. Např. měsíční plat venkovského učitele činí 60 USD (stav z ledna 2014) a více než 80 % obyvatelstva má na den méně než jeden a čtvrt dolaru (5).

Zaměřujeme se na venkov

Jak můžeme naší prací v Kongu působit proti nežádoucímu trendu urbanizace? Poznali jsme velkou bídu venkovských regionů, a tak pomáháme právě tam. Chceme dát lidem a především jejich dětem vyhlídky na lepší život a přímo na místě pracovat na změnách, díky nimž toho mohou dosáhnout. Zároveň chceme být dobrým příkladem ostatním organizacím poskytujícím pomoc a povzbudit je k tomu, aby se angažovaly ve vnitrozemí, neboť rozšíření humanitární pomoci do venkovských oblastí má obrovský význam pro trvalý rozvoj celé země. Uskutečnění pozitivních změn pro venkovské obyvatelstvo v tak chudé zemi, jakou je Kongo, není v žádném případě ani přes všechny těžkosti a překážky jen zoufalým zbožným přáním. To bychom konečně rádi doložili příkladem Williama Wilbeforce: zrušení britského obchodu s otroky v 18. století, s ohledem na dobu, se zdálo být téměř beznadějné. William Wilbeforce však svým nesmírným úsilím v britském parlamentu zrušení obchodu s otroky prosadil (viz film Amazing Grace).

[1] OSN - Human Development Index (2013)

[2] CIA - Kongo: míra urbanizace

[3] CIA – Kongo: rychlost postupu urbanizace

[4] CIA – počet obyvatel v Kinshase

[5] BZM – mzdy v Kongu

Fotogalerie
Život bez elektřiny – příprava jídla nad ohněmTypická scéna z KinshasyPohled na KinshasuTypický „obchod“Ulice v KinshaseObvyklé problémy  - špatná infrasrtukturaDopravní kolaProblém Kinshasy – velké znečištění


Read more

  Aby projekt byl dlouhodobě úspěšný, je třeba se již v počátku zaměřit na to, že jednou musí stát na svých vlastních nohou.

Náš cíl – udržitelnost vývoje

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH