20květen2024

vitamins-header
 

Co jsou vitamíny pro duši? Tak jako pomáhat fyzicky je pro nás důležitá i duševní a duchovní podpora. „Vitamíny pro duši“ je název sekce, ve které každý měsíc uveřejňujeme nové články. Vitamíny jsou sestaveny z úryvků textů, které s laskavým souhlasem jejich autorů prezentujeme na našich webových stránkách. Vzhledem k tomu, že neustále dostáváme velmi kladné ohlasy od našich čtenářů, rádi bychom se zde o vitamíny podělili a doufáme, že potěší i ostatní.

Vitamíny

Velikonoční příběh

Skutečnost, že Ježíš žil na této zemi a zemřel ukřižováním, je vědecky dobře doložena i starověkými prameny mimo Bibli. Existují historické důkazy, které se datují jen něco málo přes 20 let po jeho smrti. Tyto záznamy dalece předčí jiné důkazy, například životopis Alexandra Velikého, jenž je datován přibližně 400 let po jeho smrti!

Snad nejpozoruhodnější zmínku o Ježíši mimo Bibli lze nalézt ve spisech Josephuse, židovského historika z 1. století. Ve spise "Testimonium Flavianum" se v příslušné části píše: V této době žil Ježíš, moudrý muž, pokud ho vůbec můžeme nazývat člověkem. On totiž ... konal podivuhodné činy..... Byl to Kristus. Když ho Pilát ... odsoudil k ukřižování, ti, kteří ... si ho zamilovali, se nevzdali své náklonnosti k němu. Třetího dne se zjevil ... navrácen k životu.... A kmen křesťanů ... nezanikl. [1]

Jedním z největších důkazů vzkříšení je svědectví lidí, kteří Ježíše následovali tři a půl roku jeho pobytu na zemi a přesto v něj po jeho smrti nepřestali věřit. - Existují důkazy, že vstal z mrtvých?

Očití svědci

V dokumentech z počátku prvního století, které tvoří Nový zákon, se nachází více svědectví očitých svědků, podívejme na některé z nich:

Marie Magdaléna: Marie zůstala u hrobu a plakala….Obrátila se a spatřila, že za ní někdo stojí. Ježíš jí řekl: „Marie!“ (Jan 20:11,14 a 16, SNC)

Petr: „Pán opravdu vstal z mrtvých! Ukázal se Petrovi!“ (Lukáš 24:34)

Dva muži na Emauzské cestě: Dva Ježíšovi učedníci šli toho dne (3 dny po ukřižování) do městečka Emauzy, nedaleko Jeruzaléma. Cestou spolu hovořili o událostech posledních dnů. Byli zabráni do rozhovoru, takže skoro ani nezpozorovali, že se k nim někdo přidal; byl to Ježíš. (Lukáš 24:13-16)

Apoštolové (nejprve bez Tomáše): Téhož dne večer byli učedníci pohromadě za zamčenými dveřmi, protože se báli, že teď přijdou Židé na ně. Pojednou stál Ježíš mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom jim ukázal rány v rukou a v boku. Toho večera chyběl mezi učedníky Tomáš. (Jan 20:19,20,24)

Všichni učedníci: Po týdnu byli učedníci znovu spolu a tentokrát byl s nimi i Tomáš. …Ježíš se mezi ně postavil a oslovil je: „Pokoj vám!“ Potom se obrátil k Tomášovi: „Podívej se a sáhni si na mé rány! Už nepochybuj, ale věř!“ Tomáš přesvědčen vyznal: „Jsi můj Pán a můj Bůh!“ Ježíš mu na to řekl: „Viděl jsi mne, a proto věříš. Cennější však je nevidět a uvěřit.“ (Jan 20:26-28)

Sedm učedníků: Potom se Ježíš znovu ukázal učedníkům u Tiberiadského jezera. Stalo se to takto: Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a další dva jeho učedníci byli spolu. (Jan 21:1, 2)

Více než pět set lidí: Později ho vidělo přes pět set svědků společně; někteří z nich už nežijí, ale většina dosud ano. (1. Korintským 15:6)

Jakub (syn Josefa a Marie, Ježíšův bratr): Pak ho uviděl Jakub a ostatní apoštolové (1. Korintským 15:7)

Později se zjevil také apoštolu Pavlovi. (Skutky 9:3-5)

Jak dlouho byl Ježíš na zemi, než odešel do nebe?

Po svém utrpení a smrti se jim zjevil. Mnoha způsoby dokázal, že je naživu. Zjevoval se jim po dobu 40 dní. Během této doby mluvil o Božím království. (Skutky 1:3)

Shrnutí

Tato individuální setkání nade vší pochybnost tyto očité svědky přesvědčila, že Ježíš vstal z mrtvých. Od té doby v průběhu mnoha staletí zažili miliardy křesťanů osobní zážitky s Ježíšem a odpovědi na své modlitby.

Copyright © 2023 Aktive Direkt Hilfe e. V. - [1] https://www.bethinking.org/jesus/ancient-evidence-for-jesus-from-non-christian-sources | Biblické reference z překladu Slovo na cestu (SNC) https://www.bible.com/cs/bible/162/JHN.1.SNC  Jeden život, jedno dítě, jedna vesnice – když budeme měnit jedno po druhém, můžeme změnit celý svět.

Naše škola se rozrůstá – nyní máme 150 žáků

Novinky

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, pošlete nám prosím zprávu.

Předplatit

Navázat kontakt

Máte dotaz nebo připomínku? Prosím, obraťte se přímo na nás! Vaše zpráva nás potěší a budeme se snažit co nejrychleji reagovat.

Navázat kontakt

Chci pomoci

Chtěli byste vědět, jak nám můžete pomáhat s naší pomocí v Kongu? Tady se můžete o různých možnostech podpory dozvědět více.

Pomoci ADH